Aldatho Computers | De nieuwste technologie binnen handbereik

Aldatho Computers | De nieuwste technologie binnen handbereik

Garantie

 1. Op alle computeronderdelen geldt steeds de zogenaamde fabrieksgarantie, dwz de garantie verstrekt door de producent van het onderdeel.Deze garantie is steeds onafhankelijk van de wil van de winkel waar u de onderdelen koopt, en is wereldwijd in principe hetzelfde.

 2. Standaard bedraagt deze garantie 1 jaar carry-in. Carry-in wil zeggen dat u het defecte onderdeel aan ons bezorgt, waarna wij dit terugsturen naar onze leverancier, die ons op zijn beurt een nieuw of hersteld exemplaar terugbezorgt.De wachttijd hierop varieert sterk van product tot product. Wij doen steeds ons uiterste best dit zo snel mogelijk te laten gebeuren, waarbij wij u in sommige gevallen ook reeds zelf een nieuw exemplaar bezorgen, of u tijdelijk uit de nood kunnen helpen met een vervang-component. Dit is echter niet de regel maar een bijkomende service die wij u in bepaalde gevallen kunnen aanbieden in functie van de beschikbare stocks! Voor processoren is het echter nooit mogelijk om een vervang-component aan te bieden.

 3. Wanneer er uitgebreidere garantievoorwaarden zijn hebt u daar uiteraard recht op (bv. 3 jaar op bepaalde moederborden en harde schijven, 3 jaar on-site op sommige monitors).

 4. Defecte goederen die ter herstelling aan Aldatho worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de klant die zal instaan voor de transportkosten. Je kan best contact opnemen met ons via info@aldatho.be voor je goederen verstuurd. Op die manier kunnen we u een document mailen waarop u kan invullen wat het defekt precies is.

 5. Goederen door de koper naar Aldatho opgestuurd ter herstelling, dienen bij Aldatho toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de klant, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
  Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van Aldatho.
  Wegens de vele misbruiken uit het verleden bij het terugsturen van goederen naar Aldatho voor herstelling, zal een forfaitair bedrag van 15 euro exclusief BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, niet meer onder garantie zijn of nooit bij Aldatho werden aangekocht.
  Goederen die niet in aanmerking komen voor garantie of niet van Aldatho afkomstig, en binnengebracht ter herstelling of upgrading, verblijven in de bedrijfsruimte van Aldatho op risico van de klant. Herstelde of vervangen goederen dienen steeds op de maatschappelijke zetel te worden afgehaald.
  Verzending is enkel mogelijk met UPS op kosten van de klant, tenzij anders bepaald.

 6. Bepaalde door Aldatho geleverde goederen dragen een garantie van 1 tot meerdere jaren die bij de objectbeschrijving van elke onderdeel aan de klant zal worden meegedeeld.
  Waarborgen worden alleen schriftelijk overeengekomen volgens de voorwaarden en verplichtingen van de overeenkomstige leverancier van Aldatho, waarbij Aldatho alleen als bemiddelaar zal optreden. Van enige andere wettelijke waarborgen of verplichtingen kan geen sprake zijn.

 7. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

Privacy

 1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens: wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer bij Aldatho inschrijft, geeft hij gegevens door over zijn privéleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum). Wij zien er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde instelling. Elke Aldatho-gebruiker heeft via "mijn account" permanente toegang tot zijn persoonlijke gegevens om die indien nodig aan te passen. Aldatho verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel.

 2. Vertrouwelijkheid van mails: wij waken over de vertrouwelijkheid van uw berichten. De inhoud van naar ons verstuurde mails zal nooit aan derde kenbaar gemaakt worden.

 3. Mailinglist: wanneer u zich inschrijft bij aldatho zal u gevraagd worden of u zich wenst in te schrijven op onze mailinglist. Maandelijks wordt u dan op de hoogte gehouden van onze nieuwe prijzen, promotie-acties edm. Indien u niet meer wil voorkomen op deze mailinglist kan u zich hiervoor uitschrijven via "mijn account" of u kan ons mailen op info@aldatho.be.

 4. Adressen van anderen: Aldatho zal steeds klacht neerleggen tegen personen die, ofwel fictieve gegevens meedelen, ofwel gegevens van anderen. Aldatho houdt hiertoe de ip-codes van gebruikers bij.

 5. Wet verwerking persoonlijke gegevens: Aldatho leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Aldatho kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het onopzettelijk of accidenteel verlies en of diefstal van persoonsgegevens. Aldatho zal alles in het werk stellen om eventueel verlies of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen.

Algemene Voorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

 3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

 4. Alle bestellingen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

 5. Bij niet-betaling van een bestelling binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan 12%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totale waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro.

 6. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

 7. In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft, dan heeft deze het recht om binnen een termijn van 14 werkdagen (zaterdag inbegrepen) van de aankoop af te zien. Dit kan enkel voor producten die niet op maat van de klant zijn gemaakt en geleverd (configuraties op maat, software op maat, ...) en voor zover de verpakking en/of verzegeling van het gehele product (product zelf en bijgeleverde software/drivers/cds/...) onaangebroken is. Wel is de particuliere consument verplicht de leveringskosten te betalen en dient hij de goederen op eigen kosten terug te bezorgen op de maatschappelijke zetel van Aldatho. De terugname van geopende en/of beschadigde producten is uitgesloten.

 8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

 9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.

 10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. ...

 12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant.

 13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 14. Bij bestelling onder de 5000 euro is steeds een voorschot van 10% noodzakelijk, tenzij anders overeengekomen.

 15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties met een waarde van meer dan 5000 euro dient één derde betaald te worden de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestaties of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

 16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

 17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 18. Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. U kan deze beschrijvingen en kenmerken steeds verifiëren op de website van de producent (voor zover mogelijk delen wij deze steeds mee) en deze primeren steeds op de informatie door Aldatho verstrekt. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product.

 19. Alle fotos op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze fotos zijn niet bindend.

 20. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door Aldatho voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

 21. Facturen dienen aangevraagd te worden ten laatste op het moment dat u uw bestelling plaatst.

 22. De vermelding 'Op Voorraad' kan ook slaan op het op voorraad zijn van een product bij onze leverancier.

 23. De op de site aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Gebruiker en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Voor de landen van de Europese Unie worden de prijzen op de site in euro's, maar ook in de daarvoor geldende valuta vermeld, louter ter informatie en zonder dat dit enige contractuele waarde heeft. Aldatho kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van uw bestelling en het op uw rekening vermelde bedrag. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Wij informeren u dat in geval van publicatie, door welke oorzaak dan ook (computerstoring, menselijke fout, technische fout,…) van een onjuiste prijs, die zonder enige twijfel ongeloofwaardig is, uw bestelling zal worden geannuleerd, zelfs als deze in een eerder stadium al is bevestigd.

 24. Toestellen die bij ons in reparatie zijn gebracht, worden voor termijn van maximaal 6 maanden na binnen brengen bijgehouden. Na deze periode wordt het toestel vernietigd en gerecycleerd. Wij kunnen hier niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data.